CHÍNH SÁCH SỨC KHỎE – AN TOÀN – AN NINH

Công ty xi măng phát triển bền vững - Quy định pháp luật

Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ).

Công ty xi măng phát triển bền vững - Kỹ thuật tiên tiến

Liên tục cải tiến, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến và phương pháp quản lý An toàn mới nhất vào sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo tính hiện đại trong công tác ATVSLĐ.

Công ty xi măng phát triển bền vững - Khu vực làm việc

Cung cấp khu vực làm việc an toàn, đảm bảo nơi làm việc đã được giảm thiểu các rủi ro gây thương tích, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, nhà thầu, nhà cung cấp và khách đến thăm.

Công ty xi măng phát triển bền vững - Truyền thông nội bộ

Tích cực liên lạc với nhân viên và các bên liên quan để họ hiểu rõ các chính sách và quy định của OHS

title-shield-vt

Triển khai kiến ​​thức và kỹ năng an toàn nâng cao cho nhân viên để họ biết cách xác định, Đánh giá, Kiểm soát và Ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn trong công việc và cuộc sống hàng ngày của họ.

title-66

Xây dựng Hệ thống quản lý an toàn chuyên nghiệp để đảm bảo thực hiện liên tục và hiệu quả các chính sách, phương pháp và kỹ thuật OHS